Zásady zpracování osobních údajů

Smileland

Níže naleznete naše zásady zpracování osobních údajů. Vysvětlíme Vám, co se s vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup a na základě jakých důvodů či kdy je můžeme sbírat a zpracovávat.

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

A. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je


Smileland s.r.o.
IČO: 030 97 188
se sídlem bratří Čapků 384/14, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, C 83594
E-mail: info@smileland.cz


B. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje (jedná se zejména o jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště).
 • Kontaktní údaje (např. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo).
 • Údaje o zdravotní stavu (stav chrupu, absolvované zákroky a podobně).

Tyto údaje od Vás získáváme zejména v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy o poskytování zdravotních služeb v oblasti stomatologie a pro účely následného poskytování těchto zdravotních služeb.

C. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? (účel zpracování Vašich osobních údajů)

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely

 • poskytování zdravotních služeb;
 • vykazování hrazených zdravotních služeb;
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb;
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám;
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů);
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření;
 • ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je tak plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), plnění právních povinností podle obecně závazných právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a také ochrana našich práv a oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vaše osobní údaje nebudou nejsou předávány do zahraničí a nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

D. Kdo všechno s Vašimi osobními údaji pracuje?

Vaše osobní údaje zpracovávají nebo k nim kromě nás mohou mít přístup zejména:

 • naši zaměstnanci;
 • subjekty, které nám poskytují právní a účetní služby;
 • subjekt, který nám poskytuje informační systém XDENT a související aplikace;
 • zubní laboratoře;
 • orgány veřejné moci;
 • zdravotní pojišťovny.

E. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje budeme zpracovávat nejvýše po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí služeb. Důvodem je ochrana našich oprávněných zájmů a plnění zákonných povinností.

F. Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme v našem sídle a pracovištích. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně s využitím výpočetní techniky.

Za účelem bezpečnosti Vašich osobních údajů jsme přijali příslušná technická a organizační opatření (např. opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů).

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů.

G. Jaká jsou Vaše práva?

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naší společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • které Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 • jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a možnost vznést námitku proti jejich zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás;
 • informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Žádost o přístup k Vašim osobním údajům vyřídíme bezplatně. Je-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět nebo Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

b) Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje, případně Vaše osobní údaje doplnili, pokud jsou neúplné.

c) Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud je dán zejména jeden z těchto důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovávány;
 • jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, avšak Vy požádáte o omezení zpracování, a nikoliv o jejich výmaz;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě našich oprávněných zájmů a my neshledáme již žádné oprávněné zájmy, které by zpracování opravňovaly;
 • zpracování Vašich osobních údajů přestalo být v souladu s platnými právními předpisy.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo, abychom po omezenou dobu nezpracovávali Vaše osobní údaje, jestliže je např. splněna jedna z těchto podmínek:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou, než ověříme přesnost Vašich osobních údajů;
 • jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, avšak Vy požádáte o omezení zpracování, a nikoliv o jejich výmaz;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • po dobu ověřování oprávněnosti Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů.

e) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Vezměte však na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas, který jste nám udělili.

f) Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom Vám předali Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělili souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen v případě, že je naše společnost zpracovává automatizovaně v elektronické podobě. Poté Vám budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

g) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme na základě svých oprávněných zájmů. Vaší námitce vyhovíme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely svého přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží nebo služeb). Vaší námitce v tomto případě vždy vyhovíme.

h) Právo podat stížnost

Bez ohledu na všechna výše uvedená práva máte právo proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

V Brně dne 9.5.2023

MUDr. Markéta Neckářová, jednatelka
Smileland s.r.o.